04-6801453 משרד / 054-3519650 קופה (בשעות ההקרנה)

175482023_publicity01.poster